جایی برای شنیدن قصه ی آدمها

جایی برای شنیدن قصه ی آدمها
صبح خلاق کمک می کند تا پای داستان آدمها بنشینیم و از غریبه ها برای خود...