۱- چهار ضلع برگزاری رویداد: مقدمه

۱- چهار ضلع برگزاری رویداد: مقدمه
یک رویداد، شبیه به یک فیلم سینمایی‌ست در سینما. همه کار می‌کنید تا تاث...